Hotărâre 2017-11-11 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Sechestru asigurător – caracterul executoriu al unei hotărâri este dobândit de la pronunţarea deciziei, fiind lipsit de relevanţă juridică faptul că hotărârea a fost redactată sau nu, deoarece executorialitatea nu depinde nici de momentul redactării

Data Emitere: 11-11-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-05-24 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Poprire asigurătorie. înscrisurile doveditoare depuse in cadrul dosarului de fond nu sunt suficiente pentru a justifica necesitatea înfiinţării popririi asiguratorii asupra disponibilităţilor băneşti ale debitorului, simpla temere a reclamantului în sensu

Data Emitere: 24-05-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-05-23 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Litigiu între profesionist şi consumator, clauza atributivă de competentă, natura de clauză abuzivă. instanţa a apreciat ca vădit abuzivă modalitatea de inserare a clauzei atributive de competenţă, preformulată de către profesionist şi inclusă într-un act

Data Emitere: 23-05-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-05-23 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Cerere de valoare redusă. inaplicabilitatea clauzei penale la alte obligaţii rezultate din contract decât obligaţia de plată a contravalorii serviciilor de telecomunicaţii pentru care a fost prevăzută clauza penală.

Data Emitere: 23-05-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-05-22 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţie la executare – în situaţia în care nu există o notificare a cesiunii de creanţă dintre cedent şi cesionar către debitorul cedat, cesionarul nu are calitatea de creditor al debitorului cu privire la creanţa urmărită.

Data Emitere: 22-05-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-05-22 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţie la executare – în situaţia executărilor silite demarate în temeiul codului de procedură civilă de la 1865, perimarea executării nu operează dacă executarea se face prin poprire

Data Emitere: 22-05-2017 Citeşte mai mult

Plângeri prealabile; Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.) Hotărâre 2017-05-18 Judecătoria IAŞI

Plângere împotriva ordonanţei prim-procurorului prin care s-a soluţionat plângerea împotriva ordonanţei procurorului de netrimitere în judecată. calificare cerere. admisibilitate.

Data Emitere: 18-05-2017 Citeşte mai mult

Mărturie mincinoasă Hotărâre 2017-05-18 Judecătoria IAŞI

Plângere împotriva ordonanţelor de netrimitere în judecată. netemeinicie. mărturie mincinoasă – elemente constitutive ale infracţiunii.

Data Emitere: 18-05-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-05-17 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţie la executare – interdicţia de înstrăinare este o interdicţie cu caracter absolut, vizând atât actele de înstrăinare voluntară, cât şi cele efectuate fără consimţământul proprietarului imobilului, având în vedere că textul nu distinge între mod

Data Emitere: 17-05-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-05-11 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Cerere valoare redusă – caracterul abuziv al clauzei atributive de competenţă în contractele cu consumatorii

Data Emitere: 11-05-2017 Citeşte mai mult

Loviri şi alte vătămări Hotărâre 2017-04-28 Judecătoria TĂRGU NEAMŢ

Confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 ncpp)

Data Emitere: 28-04-2017 Citeşte mai mult

Acte ale autorităţilor publice; Salarizare Hotărâre 2017-04-18 Curtea de Apel IAŞI

Legalitatea deciziei de imputare pentru recuperarea „suplimentului de post” constatat ca fiind acordat nelegal prin decizie a camerei de conturi

Data Emitere: 18-04-2017 Citeşte mai mult

Ultraj Hotărâre 2017-04-13 Judecătoria TÂRGU BUJOR

Infracţiunea de ultraj prevăzută de art. 257 alin. 1 cod penal raportată la art. 206 alin. 1 cod penal. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. stabilirea în concret a numărului de programe de reintegrare socială.

Data Emitere: 13-04-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-04-10 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţie legea nr. 77/2016. analizarea teoriei impreviziunii în cazul contractului de credit în moneda euro. riscul supra-adăugat nu poate fi reprezentat de fluctuaţia cursului de schimb euro-leu, valorile acestuia în perioada de referinţă (15.08.200

Data Emitere: 10-04-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-04-04 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţie la executare – contestatorul poate invoca compensaţia legală ca motiv de contestaţie la executare, însă instanţa învestită cu soluţionarea unei atare cereri este chemată, pe de o parte, să analizeze condiţiile de fond ale compensaţiei legale,

Data Emitere: 04-04-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-04-04 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţie la executare – prescripţia dreptului de a cere executarea silită, în conformitate cu art. 201 din legea nr. 71/2011, rămâne supusă, în totalitate, dispoziţiilor legale care au instituit-o, respectiv decretului nr. 167/1958 sau codului civil di

Data Emitere: 04-04-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-28 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţia la executare. calitatea de debitor în cazul transmisiunii legale a calităţii anterior formulării cererii de executare silită. nulitatea actelor de executare efectuate împotriva subiectului de drept, care în urma transmisiunii legal a calităţii

Data Emitere: 28-03-2017 Citeşte mai mult

Acte ale autorităţilor publice; Concesionări, concesiuni Hotărâre 2017-03-28 Curtea de Apel IAŞI

Domeniul de aplicare al legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea cnsc

Data Emitere: 28-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-28 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţie pe legea nr. 77/2016, destinaţia creditului acordat prevăzută expres în contract sau probată de intimat prin împrejurări de fapt ulterioare acordării creditului. situaţia de fapt de la data contractării creditului nemodificată sub aspectul sco

Data Emitere: 28-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-27 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Pretenţii: lipsa raporturilor contractuale care să angajeze aplicabilitatea art. 1823 alin.1 c.civ. şi art.1786 lit. c c.civ.; nedovedirea efectuării unor altor îmbunătăţiri în apartament

Data Emitere: 27-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-24 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Somaţie europeana de plată. competenţa internaţională a instanţelor române. nu rezultă că părțile au stabilit, prin convenția încheiată, ca locul de livrare al bunurilor să fie pe teritoriul româniei. sediul pârâtului nu se află pe teritoriul româniei, p

Data Emitere: 24-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-24 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Clauze abuzive, existenţa litisconsorţiului obligatoriu în cazul cererii de chemare în judecată formulată numai de împrumutat în lipsa garantului ca obligat accesoriu, aplicabilitatea disp. art. 78 alin 2 c.pr.civ. excepţia lipsei coparticipării procesual

Data Emitere: 24-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-22 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Executarea silită a fost încuviinţată faţă de o persoana care nu are calitatea de debitor motiv de nulitate de încheierii de încuviinţare a executării silite şi de nulitate a actelor de executare efectuate în temeiul acestei încheieri. f.g.a. nu are calit

Data Emitere: 22-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-22 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Pretenţii (malpraxis) – răspunderea medicală în cazul unui diagnostic greşit – condiţiile pentru reţinerea unei culpe medicale

Data Emitere: 22-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-22 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţie în temeiul legii nr. 77/2016. neîndeplinirea condiţiei prevăzută de art. 4 lit c) din legea nr. 77/2016, în sensul că convenţia de credit nr. c/2008 nu a fost contractată de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza,

Data Emitere: 22-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-22 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţie legea nr. 77/2016, condiţia dezechilibrului sub aspectul riscurilor izvorând din însuşi contractul de credit în cazul contractului de credit în moneda euro, monedă a cărei valoare nu a crescut într-un ritm care nu putea fi prevăzut în moment

Data Emitere: 22-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-21 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Pretenţii daune materiale şi morale. răspunderea delictuală are caracter subsidiar răspunderii contractuale. fapta ilicită invocată de reclamantă constituie o nerespectarea a obligaţiilor născute din contract, nu din încălcarea unei obligaţii legale. neîn

Data Emitere: 21-03-2017 Citeşte mai mult

Acte ale autorităţilor publice; Construcţii; Contracte Hotărâre 2017-03-17 Curtea de Apel IAŞI

Preţul neobişnuit de scăzut şi procedura clarificării şi completării ofertei iniţial depuse, în lumina legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Data Emitere: 17-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-03-15 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Acţiune în răspundere contractuală. contract de împrumut încheiat între absenţi. reclamantul nu a prezentat nici un înscris care să provină de la pârât şi care să ateste consimţământul de a se obliga contractual. mandatele poştale depuse de reclamant în p

Data Emitere: 15-03-2017 Citeşte mai mult

Infracţiuni Hotărâre 2017-03-14 Tribunalul NEAMŢ

Procedura de cameră preliminară. exercitarea contestației prevăzută de art. 347 alin. 1 și 2 cod procedură penală, în lipsa formulării de cereri/excepții în fața judecătorului de cameră preliminară de la instanța de fond.

Data Emitere: 14-03-2017 Citeşte mai mult

Taxă de timbru Hotărâre 2017-03-13 Curtea de Apel SUCEAVA

Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru. cheltuieli de judecată. scutire

Data Emitere: 13-03-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-02-28 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Contestaţie la executare – întoarcere executare – prin contestaţie la executare, în cazul anulării deciziei de concediere, angajatorul poate invoca faptul că a operat compensaţia legală faţă de o nouă creanţă dobândită de angajat prin titlu executoriu, mo

Data Emitere: 28-02-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-02-22 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Clauze abuzive. dobânda variabilă. legea nr.193/2000 nu impune furnizorilor de servicii financiare stabilirea unei formule de calcul a ratei dobânzii, ci doar redactarea clauzelor contractuale într-un limbaj clar, fără echivoc şi care să permită înţeleger

Data Emitere: 22-02-2017 Citeşte mai mult

Loviri şi alte vătămări; Omor Hotărâre 2017-02-22 Tribunalul NEAMŢ

Omor. loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

Data Emitere: 22-02-2017 Citeşte mai mult

Acte ale autorităţilor publice; Consilieri juridici Hotărâre 2017-02-21 Curtea de Apel IAŞI

Obligaţiile financiare ale beneficiarilor serviciilor consilierilor juridici. obligaţia de a deconta contravaloarea cotizaţiei anuale achitate de consilierul juridic la colegiul consilierilor juridici

Data Emitere: 21-02-2017 Citeşte mai mult

Contestaţie la executare Hotărâre 2017-02-16 Judecătoria CARACAL

Contestatie la executare

Data Emitere: 16-02-2017 Citeşte mai mult

Uzucapiune (Prescripţia achizitivă) Hotărâre 2017-02-15 Tribunalul BIHOR

Uzucapiune Uzucapiune (Prescripţia achizitivă) Hotărâre

Data Emitere: 15-02-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-02-14 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Pretenţii – calitate procesuală pasivă în dosar având ca obiect recuperarea contravalorii lucrărilor de reparaţii efectuate asupra unui autovehicul avariat de căderea unui copac pe un drum naţional

Data Emitere: 14-02-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-02-13 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Rezoluţiune contract – daune morale. – evaluarea de către judecător a daunelor morale cauzate consumatorului prin neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către profesionist prin contract

Data Emitere: 13-02-2017 Citeşte mai mult

Executarea silită Hotărâre 2017-02-13 Judecătoria TÂRGU BUJOR

Cerere de încuviinţare a executării silite. neîndeplinirea condiţiilor impuse de prevederile oug nr. 50/20107

Data Emitere: 13-02-2017 Citeşte mai mult

  Hotărâre 2017-02-10 Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

Obligaţie de a face – obligaţia de a încheia contract de vânzare-cumpărare a unei locuinţe potrivit legii nr. 85/1992 – diferenţă între locuinţă de serviciu şi locuinţă de intervenţie

Data Emitere: 10-02-2017 Citeşte mai mult

Circulaţie rutieră Hotărâre 2017-02-09 Judecătoria ADJUD

Infractiuni la legea circulatiei

Data Emitere: 09-02-2017 Citeşte mai mult